Гаранционни условия

    1.Гаранционния срок на стоката започва да тече от датата на продажба и важи на територията на Република България. За други държави гаранцията се осигурява съгласно предписанията на производителя. Определени компоненти на стоката са с ограничен срок на гаранция ( акумулаторни батерии, външни адаптери за захранване, слушалки и други аксесоари ) и са без или с ограничен гаранционен срок (до 3, 6 или 12 месеца ) съгласно условията на производителя на продукта. Стоки, които са компоненти, а не са краен продукт са с гаранционен срок 12 месеца или  определен от производителя. Гаранционният срок за мишки е 3 месеца, за клавиатури е 3 месеца, за лампи на мултимедийните прожектори е 6 месеца, освен ако не е указано друго в гаранционната карта. Гаранционния срок за батериите на преносимите компютри и мобилни телефони е 6 месеца. Консумативите (мастила, мастилници, глави за мастиленоструйни принтери, тонери и барабани за лазерни принтери и копирни машини, оптични носители и др.) нямат гаранция. Независимо от търговската гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската стока с договора за продажба съгласно разпоредбите на ЗЗП.
    2.Рекламации за фабричен дефект в гаранционен срок се приемат в сервиза на фирмата. Транспортът на стоката до сервиза и рискът от повреди по време на транспортът до и от сервиза са за сметка на Купувача, ако не е договорено друго. Стоката трябва да се достави в сервиза в оригинална опаковка и комплектация. Стоката може да бъде приета от сервиза само след представяне на четливо изцяло попълнена, подписана и подпечатана гаранционна карта и документ за покупката. Сервизът има  право да транпортира стоката до други сервизи за своя сметка.
       Ако Вашия продукт покаже дефект, моля подгответе следната информация, когато се свържете с нашия сервиз за помощ: номер на модела, сериен номер, дата на закупуване от касовата бележка, описание на дефекта.
    3.ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ОТКАЗАНО В СЛЕДНИТЕ СЛУЧАИ:
    - Несъответствие между данните на документите и тези на стоката, нечетливо или липса на сериен номер, неспазване на гаранционните условия, описани в съпътстващата документация и в гаранционната карта, нарушени гаранционни стикери.
    - при повреди от лош транспорт, лошо съхранение, неправилен монтаж, небрежност, механично увреждане, удар, заливане с течности, използване на неоригинални адаптери и други аксесоари, обърнат поляритет на батерии, токови удари, лошо заземяване, пряка слънчева светлина, висока влажност, вибрации, лошо охлаждане, природни въздействия, включително недобре изпълнена кабелна мрежова връзка и/или телефонна линия, работа в замърсена среда, проникнали насекоми и други независещи от производителя причини, нарушен вид, влошаване поради неправилна експлоатация (включително повредени гнезда, жакове, куплунзи и др.)
    - Ако са правени опити за промяна на конфигурацията или ако стоката е отваряна, разглобявана или е правен неоторизиран опит за ремонт или за промяна на конструкцията, използвани са некачествени и/или неоригинални консумативи, използвани са некачествени CD носители, счупени в оптичното устройство.
    - Ако принтерите са оставени за ремонт без мастилници и в резултат на това са запушени дюзите на главата.
    - Ако има дефектни пиксели/субпиксели на LCD матрица на мониторите и на преносимите компютри по-малко от лимита на производителя и/или съгласно ISO 13406-02, както е посочено по-долу:
            - Постоянно светещ пиксел - 2 броя;
            - Тъмен пиксел - 2 броя;
            - Дефектен субпиксел (червен, зелен или син, светещ или тъмен) - 5 броя;
          - Група от съседни пиксели (само ако постоенно светещи или постоянно тъмни) в квадрат 5 х 5 пиксела-не се допуска;
           - Група от съседни дефектни субпиксели (червен, зелен или син, светещ или тъмен) - 2 групи.
- Ако има петна на LCD матрицата, причинени от докосване с ръка и/или твърд предмет. Матрицата се почиства със суха кърпа или със специални влажни кърпи за почистване на LCD монитори.
    - При нелицензиран софтуер, неоторизирани модификации на вградения софтуер (включително BIOS), наличие на вируси.
    - Ако стоката е ескплоатирана не по предназначение, както и използването на битови стоки за търговски и/или професионални цели, в заведения, отдаване под наем и др.
    - Гаранцията не се отнася до софтуер, инсталирани драйвери, настройки, а също така и за информацията на клиента в повредените устройства.
    4.Извършване на гаранционен ремонт:
      При предявяване на рекламацията, отговаряща на изискванията на гаранционните условия, сервизът е длъжен по своя преценка да:
    - Отремонтира стоката в законовия срок. Когато рекламацията се удовлетвори чрез ремонт на стоката, срокът на ремонта  се прибавя към гаранционния срок. Ако това е невъзможно - да я замени с друга от същия модел. Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяната на стоката с друга, то се запазват първоначалните гаранционни условия.
    - Ако няма същия модел се предлага за закупване на друг модел с доплащане.
    - В случай, че не се поправи стоката или не бъде извършена замяна с нова в рамките на един месец от предявяване на рекламация от потребителя, той може да иска разваляне на договора или намаляване на цената.
    - Производителят, Вносителят и Сервизът не могат да бъдат отговорни за пропуснати ползи, престой и други вследствие на дефекта на стоката и/или престоя в сервиза, Сервизът не е длъжен да осигурява оборотно друга стока.
    5.Получаване на отремонтираната стока:
    - Потребителят е длъжен да се убеди в качеството на извършения ремонт преди да получи стоката обратно.
    - Рекламация по окомплектацията се приема само в момента на получаване на ремонтираната / заменена стока.
    - частите, заменени при ремонта, остават в сервиза за по-нататъшно отчитане.
    - Ако при диагностиката на стоката се установи, че тя е изправна и отговаря на техническата си спецификация или дефектът е извънгаранционен, Сервизът може да таксува Клиента съобразно извършената услуга по ценоразпис за извънгаранционно обслужнане.
    - При несъгласие се попълва констативен протокол.
    - Сервизът не носи отговорност за ремонтирани стоки, непотърсени повече от 30 дни след уговорения срок.

ВНИМАНИЕ:
    1. Рекламации за неокомплектованост и външни видими дефекти на стоката се признават само по време на покупката.
    2. Повредата на стоката в гаранционния срок не е основание за замяна с нова.
    3. Срокът за извършване на ремонта зависи от сложността му и доставката на резервни части, като максималния срок е 30 работни дни.
    4. Няма законово предписание за допустим максимален брой ремонти, които да налагат замяна на стоката.
    5. Сервизът препоръчва периодично поддържане на стоката ( почистване, смяна на консумативи, настройки и др.) от сервиза с цел по - дълго ползване. Тази поддръжка не се счита за гаранционен ремонт и се заплаща от клиента по ценоразпис за извънгаранционно обслужване.